• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Reklama

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

~Jan Paweł II


Szkoła

Email

Karol Wojtyła uczęszczał do Męskiej Szkoły Powszechnej im. Marcina Wadowity (zapisano go w czerwcu 1926 r.). Była to szkoła 7-klasowa, ale po 4 klasach można było zdawać do 8-klasowego Gimnazjum. I tak też uczynił Karol. Szkoła Powszechna liczyła wtedy 312 uczniów. W 7 pojedynczych oddziałach uczyło wtedy 9 nauczycieli, katecheta i nauczyciel religii mojżeszowej. Dyrektorem był Kazimierz Romański. W szkole uczyli prawie wyłącznie mężczyźni. Wychowawcą pierwszej klasy był Józef Koman, a klasa liczyła na początku 68 uczniów, pod koniec roku 71. Karol zdobywał prawie same najlepsze oceny, a oceniano wtedy uczniów z 10 przedmiotów oraz wystawiano ocenę z pilności i sprawowania. Nie wszyscy chłopcy zaliczyli pierwszy rok nauki (17 musiało powtórzyć klasę).


W 1930 r. Karol zdał do Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity, które było szkołą 8-klasową, przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego. Była to szkoła humanistyczna lub, jak ją wtedy zwano, klasyczna. Dominowała w niej nauka języków: polskiego, niemieckiego, łaciny i greckiego, a także religii, historii i propedeutyki filozofii. Niewątpliwie na charakter tej szkoły wpływał fakt, że była ona "pierwszą polską szkołą średnią w Galicji zachodniej". Profesorowie wiele wymagali, na pozytywne oceny uczeń musiał sobie w pełni zasłużyć. Ukończenie gimnazjum w ciągu ośmiu lat nie było łatwe.


W szkole średniej Karol uzyskiwał najlepsze oceny z wszystkich przedmiotów, a z niektórych dostawał nawet specjalne wyróżnienie z dopiskiem: z wielkim zamiłowaniem. Uczniowie bardzo starali się o dobre oceny i wzajemnie sobie pomagali. W 1926 r. w 13 klasach było 620 uczniów (czyli średnio 47 uczniów w klasie). Poziom nauczania w szkole był bardzo wysoki. Zapewniała go dobra kadra nauczycielska, niezła baza, ostra selekcja i wysokie wymagania stawiane uczniom. Z funduszu stypendialnego korzystało 30% uczniów, również Karol otrzymywał stypendium, wpłacając jedynie około połowy czesnego. Możliwość korzystania ze stypendium sprawiła, że do szkoły uczęszczały - obok dzieci z rodzin zamożnych - dzieci chłopów, nauczycieli, urzędników, rzemieślników.

Każdy uczeń był zobowiązany przestrzegać wszędzie i wobec wszystkich zasad uprzejmości i dobrego wychowania, stosować się do wszelkich poleceń władz szkolnych, brać czynny udział w społecznym życiu szkoły, szanować wszelką własność publiczną i prywatną oraz przyrodę i unikać nieprzystojnego zachowania się. Być gotowym do ponoszenia odpowiedzialności za honor własny, rodziny i szkoły, chronić słabszych, reagować wobec innych na jawne przekroczenia przepisów państwowych i szkolnych. Wspominając tamte czasy, koledzy gimnazjalni Karola Wojtyły podkreślali, iż "postanowienia regulaminu szkolnego to nie slogany, ale prawa skrupulatnie przez dyrektora i profesorów przestrzegane". Męski charakter szkoły wyrażał się nie tylko w obecności samych chłopców, ale także w wyborze zainteresowań uczniów, którym sprzyjała szkoła. Piłka nożna była w szkole zakazana, ale można było w nią grać poza terenem szkoły; w szkole grano natomiast w piłkę ręczną, a raczej jej odmianę, zwaną hazeną. Karol był bardzo dobrym piłkarzem, "z pełnym poświęceniem walczył o piłkę, a do spraw związanych ze sportem podchodził poważnie. Tak też traktował mecze, które często analizował, starając się ustalić przyczyny straconych bramek". Grywał zazwyczaj w obronie lub na bramce. Cenił także pływanie i wycieczki górskie.

Dnia 14 maja 1938 roku Karol Wojtyła zdał egzamin dojrzałości a Komisja Egzaminacyjna pod przewodnictwem Jana Królikiewicza wpisała mu na świadectwie oceny bardzo dobre. W imieniu maturzystów przemawiał Karol i gorąco dziękował wychowawcom za wysiłek jaki włożyli, by ich charaktery ukształtować prawidłowo oraz wskazać drogę do wiedzy i życia.

Opracował: Patryk Wiła, kl. I a gimnazjum

Źródła:
http://www.wck.wadowice.pl
http://www.wychowawca.pl
http://mateusz.pl/jpii/notabiog/zyc1.htm